Prawo odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Medigo Natalia Wojciechowska, z siedzibą w 63-708 Rozdrażew, Budy 37., natalia.medigo@onet.pl, Telefon: +48 882 920 729) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, każdorazowo dołączanego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- Ja ................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-Data odbioru: ......................................................................................................

-Nr zamówienia:..........................................................................................................

.- Imię i nazwisko Klienta.............................................................................

- Adres Klienta.........................................................................

...............................
Podpis Klienta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Produkt należy odesłać na własny koszt przesyłką rejestrowaną (paczka/list polecony/kurier). Nie przyjmujemy paczek za pobraniem oraz wysyłanych do paczkomatu.

Reklamacje dotyczące Towarów

1. Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać: na piśmie na adres:

Medigo Natalia Wojciechowska, z siedzibą w 63-708 Rozdrażew, Budy 37.

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: natalia.medigo@onet.pl

Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie będą wystarczały do pełnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca odpowiadając na taką reklamację wskaże składającemu reklamację elementy niezbędne do jej pełnego rozpatrzenia. Sprzedawca odpowiada na reklamację w takiej formie, w jakiej została ona do niego skierowana, chyba, że Klient wyraźnie zażąda innej formy odpowiedzi.

2. Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

Adres do zwrotów:

Medigo Natalia Wojciechowska

Budy 37
63-708 Rozdrażew

Załóż nowe konto